Privacyverklaring

Algemeen

Tiberius Maintenance, gevestigd aan Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tiberius Maintenance

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

adejong@tiberiusmaintenance.nl

010-2617261

Aart de Jong is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Tiberius Maintenance.

Hij is te bereiken via info@tiberiusmaintenance.nl

Persoonsgegevens die Tiberius Maintenance verwerkt

Tiberius Maintenance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Tiberius Maintenance verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsgegevens en functiebenaming

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Tiberius Maintenance verwerkt

De website en/of dienst van Tiberius Maintenance heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat Tiberius Maintenance zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met Tiberiuw Maintenance op via info@tiberiusmaintenance.nl, dan verwijdert Tiberius Maintenance deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Tiberius Maintenance persoonsgegevens verwerkt

Tiberius Maintenance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Tiberius Maintenance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Tiberius Maintenance gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office software voor boekhoudkundige en financiële administratie.

LinkedIn voor algemene marketing en commerciële doeleinden, (N.B.: zonder persoonlijke gegevens van klanten te gebruiken, tenzij er sprake is van nadrukkelijke toestemming.)

Hoe lang Tiberius Maintenance persoonsgegevens bewaart

Tiberius Maintenance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tiberius Maintenance hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle door u verstrekte persoonsgegevens bewaart Tiberius Maintenance zolang als u klant of potentiële klant bent of tot u ons vraagt die gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiberius Maintenance verstrekt gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, na uw nadrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Tiberius Maintenance gebruikt

Tiberius Maintenance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tiberius Maintenance en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover Tiberius Maintenance beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tiberiusmaintenance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Tiberius Maintenance u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tiberius Maintenance reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Tiberius Maintenance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe Tiberius Maintenance persoonsgegevens beveiligt

Tiberius Maintenance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Tiberius Maintenance op.